Sanskrit

COURSEWORK:

Write your first set of 7 Sanskrit Word Definitions in your Coursework that you'll be turning in.

Speak to one of the Sanskrit words meaning something you found interesting or thought provoking.


Abhyasa, Acarya, Advaita, Ahamkara, Ahimsa, Akasha, Amrita, Ananda, Anga, Arjuna, Asana, Ashrama, Ashta-anga-yoga, ashtanga-yoga, Asmita, Atman, Avadhuta, Avidya, Ayurveda, Bandha, Bhagavad Gita Bhagavata-Purana, Bhakta, Bhakti, Bhakti-Sutra, Bhakti Yoga, Bindu Bodhi, Bodhisattva, Brahma, Brahmacharya, Brahman, Brahmana, Buddha, Buddhi, Cakra or Chakra, Cin-mudra, Cit, Citta, Darshana, Deva, Devi, Dharana, Dharma, Dhyana, Diksha, Drishti, Duhkha, Gayatri-mantra, Gheranda-Samhita, Goraksha, Granthi, Guna, Guru Guru-bhakti, Guru-Gita, Guru-Yoga, Hamsa, Hatha Yoga, Hatha-Yoga-Pradipika, Hiranyagarbha, Ida-nadi, Ishvara, Ishvara-pranidhana, Jaina, Japa, Jiva-atman - jivatman, Jvian-mukta, Jivan-mukti, Jnana, Jnana-Yoga, Kaivalya, Kali, Kali-yuga, Kama, Kapila Karman - karma, Karma Yoga, Karuna, Khecari-mudra, Kosha, Krishna, Kumbhaka, Kundalini-shakti, Kundalini-Yoga, Laya Yoga, Linga, Mahabharata, Mahatma, Maithuna, Manas, Mandala, Mantra, Mantra-Yoga, Marman, Matsyendra, Maya, Moksha, Mudra, Muni, Nada, Nada-Yoga, Nadi, Nadi-shodhana, Narada, Natha, Neti-neti, Nirodha, Niyama, Nyasa, Ojas, Om, Parama-atman, Parama-hamsa, Patanjali, Pingala-nadi, Prajna, Prakriti, Prakriti-laya, Prana, Pranayama, Prasada, Pratyahara, Puja, Puraka, Purana, Purusha, Radha, Raja-Yoga, Rama, Ramayana, Recaka, Rig-Veda, Rishi, Sadhana, Sahaja, Samadhi, Samatva or samata, Samkhya, Samnyasa, Samnyasin, Samprajnata-samadhi, Samsara, Samskara, Samyama, Sat, Sat-sanga, Satya, Shakti, Shakti-pata, Shankara, Shishya, Shiva, Shiva-Sutra, Shodhana, Shraddha, Shuddhi, Siddha, Siddha-Yoga, Siddhi, Spanda, Sushumna-nadi, Sutra, Svadhyaya, Tantra, Tapas, Tattva, Turiya, Upanishad, Upaya, Vairagya Discussion

23 comments